top of page

Regulamin pracowni H2art

grunge-texture-by-krist-photoshop-textur

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pracowni.

2. Wycena i rezerwacja terminu
 

2.1 Tatuaże wyceniane są indywidualnie na podstawie opisu dostarczonego przez klienta (tematyka, rozmiar tatuażu oraz jego umiejscowienie na skórze). Minimalna kwota obowiązująca w studio to 250 PLN. Do pobrania zadatku upoważnione jest zarówno studio jak i artysta.

2.2 Kwota zadatku waha się w granicach od 50 do 300PLN za sesję, w zależności od wyceny tatuażu.

2.3 Zadatek jest podstawą zapisu. Bez uiszczenia wpłaty (osobiście w studio lub przelewem na konto bankowe) wpisanie terminu w kalendarz nie jest możliwe.

2.4 Zadatek jest bezzwrotny z definicji. Może zostać zwrócony jedynie w przypadku, gdy termin przepadnie z winy artysty. Przepada w sytuacji anulowania terminu przez klienta lub nie stawienia się w studio bez poinformowania maksymalnie na 7 dni przed umówioną datą. W sytuacji terminowego zgłoszenia prośby o przesunięcie terminu – klientowi przysługuje jednorazowa możliwość zmiany daty bez utraty zadatku.

2.5 Artysta może zmienić termin spotkania w przypadku, gdy stan fizyczny klienta, lub jego skóry (czyt. pojawiły się zmiany skórne takie jak opalenizna, podrażnienia lub choroba skóry) uniemożliwia prawidłowe wykonanie tatuażu. W takim wypadku zadatek przechodzi na kolejny ustalony termin.

2.6 Artysta ma obowiązek odwołania sesji w sytuacji, gdy klient jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowuje się niebezpiecznie dla siebie lub otoczenia. Wiąże się to z utratą zadatku.
 

3. Zasady panujące w pracowni
 

3.1 W pracowni przebywa wyłącznie artysta oraz klient, czyli osoba tatuowana.

3.2 Zabrania się przyprowadzania zwierząt.

3.3 Zabrania się dotykania przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy artysty.

3.4 Jedzenie oraz napoje spożywamy wyłącznie w poczekalni, lub (w przypadku artystów i personelu) w pokoju socjalnym. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu bądź innych środków odurzających jest w studio całkowicie zabronione.

3.5 Studio zapewnia sterylność narzędzi używanych w trakcie pracy. Klient przed rozpoczęciem pracy artysty ma prawo sprawdzić sterylność igieł oraz rur.

3.6 Klient ma prawo poprosić artystę o zasłonięcie stanowiska pracy parawanem, w sytuacji gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania. W celu prawidłowego wykonania wzoru artysta może poprosić klienta o odsłonięcie większej części ciała lub zdjęcia danego ubrania.

3.7. Studio nie zatrudnia tatuażystów. Każdy tatuażysta przebywający w studio podnajmuje stanowisko pracy co nie jest żadną formą zatrudnienia. O rachunek bądź dowód wpłaty należy poprosić bezpośrednio artystę wykonującego usługę.

3.8. Tatuaż nie jest zabiegiem, więc może być wykonany na osobie niepełnoletniej. Studio zastrzega sobie jednak odmowę osobom poniżej 16 roku życia. Osoby pomiędzy 16 a 17 rokiem życia mogą być tatuowane jedynie podczas fizycznej obecności prawnego opiekuna zarówno przy zapisie jak i w dzień sesji.

3.9 Klient wykonuje tatuaż na własną odpowiedzialność.
 

4. Proces projektowania i wykonywania tatuażu
 

4.1 Projekt jest przedstawiany (i wykonywany, z wykluczeniem sytuacji w których niezbędne jest wykonanie projektu wcześniej) w dzień sesji. Projekt jest interpretacją artysty i bazuje na wcześniejszych ustaleniach i informacji dostarczonych przez klienta.

4.2 Studio nie podejmuje się kopiowania prac, jak i zastrzega sobie prawo autorskie do projektów oraz tatuaży wykonanych w pracowni.

4.3 Artysta na życzenie klienta może dokonać korekt w projekcie. W przypadku skrajnego braku porozumienia z klientem, artysta może odmówić wykonania tatuażu.

4.4 Tatuaż jest formą rzemiosła artystycznego. Artyści zastrzegają sobie prawo do wykonania tatuażu w stylu, w którym pracują. Projekt tatuażu traktowany jest jak roboczy szkic; efekt końcowy może odbiegać od prezentowanego wzoru. Artysta podczas tatuowania ma prawo do dokonania zmian we wzorze, jeśli uzna to za konieczne.

4.5 W przypadku gdy klient chce przerwać sesje przed jej zakończeniem, zobowiązany jest do uregulowania tej samej kwoty, co w przypadku terminowego zakończenia sesji. Wykupuje sobie jednak tym samym czas, aby dokończyć pracę po jej całkowitym wygojeniu.

4.6 Artysta ma prawo do zaproponowania klientowi kolejnej płatnej sesji, jeśli wykupiony przez klienta czas okaże się niewystarczający do prawidłowego wykonania wzoru.

5. Proces gojenia i korekta

5.1 Klient zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń odnośnie pielęgnacji świeżego tatuażu, które dostał od artysty lub studio po zakończeniu sesji. Zarówno artysta jak i studio nie odpowiadają za powikłania wynikające z niestosowania się do zaleceń.

5.2 Jeśli w wykonanym tatuażu pojawi się większy ubytek, klientowi przysługuje darmowa korekta jeśli zgłosi się do studio po pełnym wygojeniu tatuażu (nie dłużej niż 45 dni od wykonania). Artyści zastrzegają sobie prawo do oceny, czy zagojona praca wymaga korekty.
 

6. Reklamacje
 

Tatuaż to towar wykonywany klientowi na zamówienie. Opłata dokonana po zakończeniu sesji nie podlega zwrotowi. Klient może ubiegać się o ustalenie z artystą darmowej korekty, większej niż uzupełnienie ubytków, tzn. ingerującej we wcześniej ustalony projekt.

Klient zapisując się do osoby praktykującej w studio, zostaje w trakcie zapisu poinformowany o tym, że dany artysta jest na etapie nauki, a co za tym idzie – ma większe prawo do omylności w trakcie wykonywania usługi. W takim wypadku obowiązuje cena promocyjna (niższa niż standardowo obowiązująca w studio), natomiast klient nie ma prawa do roszczeń wobec technicznych niedociągnięć wykonanej pracy. Nadal przysługuje mu jednak prawo do jednej darmowej poprawki po wygojeniu.

FAQ: FAQ
bottom of page